Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc sở về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, hành chính - quản trị; công tác pháp chế; quản lý công tác tài chính kế toán, tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Văn phòng sở tham mưu, giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

a) Phối hợp dự thảo quyết định, quy định, quy hoạch, kế hoạch, đề án về giao thông vận tải và các văn bản khác theo phân công của Giám đốc sở; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải; 

b) Phối hợp dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông vận tải cho Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải;

d) Dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải;

e) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải;

f) Quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở Giao thông vận tải quản lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ;

g) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

h) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở Giao thông vận tải theo thẩm quyền và quy định của pháp luật;

i) Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế công chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

j) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện công tác kế toán, thủ quỹ đối với tất cả nguồn kinh phí Nhà nước cấp hàng năm cho Sở Giao thông vận tải; xây dựng kế hoạch, theo dõi, đôn đốc thục hiện; tổng hợp, báo cáo việc sử dụng nguồn kinh phí chi quản lý hành chính và các nguồn thu, chi khác do Giám đốc sở giao; thực hiện việc mua sắm, xây dựng, quản lý, sử dụng, sữa chữa, thanh lý các loại tài sản của cơ quan khi được Giám đốc sở phê duyệt;

k) Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực;

l) Thực hiện công tác bảo vệ và trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cơ quan;

m) Giúp Giám đốc Sở trong việc duy trì trật tự kỷ luật, kỷ cương theo nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ;

n) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao và theo quy định của pháp luật.

3. Nhân sự và biên chế

a) Văn phòng sở có: Chánh Văn phòng, 02 (hai) Phó Chánh Văn phòng, các công chức và các hợp đồng lao động.

b) Biên chế công chức của Văn phòng sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và nằm trong tổng biên chế công chức của Sở Giao thông vận tải.

THÔNG BÁO

Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 568
  • Trong tuần: 1 287
  • Tất cả: 511132
Bản quyền thuộc về "Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: Số 20 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3822385- Fax: 0299 3820 393 - Email: sogtvt@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.